Planeta Bimbuli APK Download Version 1.0.0

Planeta Bimbuli APK Download Version 1.0.0

Description of Planeta Bimbuli

Bimbulí planeta – seznamte se s Krkouny

AHOJ KAMARÁDI!!!
Moc mě těší, že se vám mohu představit. Jsem planeta Bimbuliaskrývám spoustu tajů a kouzel, kterými bych vás rádaprovedla.Věřte nebo ne, dělí nás od Země jen ždibínek duhové cesty,alepššššššššt, to si nechte jenom pro sebe, nerada bych u násuvítalanějaké darebáky a zlouny, těm je na planetu vstup přísnězakázán!!!Přála bych si, abyste na každém výletě na Bimbuli užilispoustuzábavy, a aby se vám tu líbilo stejně jako nám. Zažili jsteněkdynudu? Hrozná věc!

A právě před nudou vás naše aplikace BIMBULI, které jsme prováspřipravili s kamarády z planety, spolehlivě ochrání!
Přesvědčte se sami, co všechno vás v této aplikaci čeká… takjendo toho! Spoustu zábavy vám přeje
Vaše planeta Bimbuli

Reference:
Proč rodiče naše aplikace stahují?
Naše aplikace mají inovativní a neotřelý design.
Aplikace jsou pro děti zábavné a pomocí hry se děti naučíněconového.
Zlepšují si motorické schopnosti a procvičují logickémyšlení.
Děti si trénují paměť: nehrají střílečky, ale tvoří.

Jedinečný a neotřelý design postaviček z planety Bimbuli?
Ze světa našich dětí se vytrácí kvalitní původní česká tvorba.Kdejsou časy milých a naučných příběhů? Kde je Krteček,Rumcajs,Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka? Nahrazují je počítačovéhry zezahraničí, mnohdy plné agrese a vulgarismů.

Nabízíme pro vaše děti ryze českou dětskou tvorbu sjedinečnýmpříběhem Krkounů z planety Bimbuli, který je založen naživotnímpříběhu grafičky Romany Andělové. Její zápas o přežití osudzměnilv možnost navrhovat krásné věci pro děti a učit jedětskékreativitě a solidaritě. Projekt Krkouni pomáhá např. dětemvnemocnicích.

Víte proč se celý projekt jmenuje “Krkouni”?
“Krkouny jsem tehdy nazývala mé plyšáky…krky měli vytahanéjakstále vyhlíželi maminku a tatínka :o)”
Už rozumíte, proč se Krkouni jmenují Krkouni? :o) Samozřejmě,že”Krkouni nejsou žádní krkouni”
Naopak!!! Jen se rozhlédněte kolem! Ze všech sil se snažípomáhatdlouhodobě hospitalizovaným dětem.Bimbulí planet -learncheapskate

HELLO FRIENDS!!
I am very pleased that I can introduce you. I Bimbuli planetandhide spoustu mystique and magic, which I would like done.Believeit or not, divides us from Earth just ždibínek rainbow path,butpššššššššt, to keep your just for myself, I do not want in wewerewelcomed by some miscreants and zlouny, those input isstrictlyforbidden planet!! I wish you on every trip to Bimbuli hada lot offun, and that you have as much as we liked. Have youeverexperienced the tedium? A terrible thing!

And just before boredom you BIMBULI our application, which wehaveprepared with my friends from the planet, willreliablyprotect!
See for yourself what all of you in this application is waiting…so just do it! I wish you lots of fun
Your planet Bimbuli

Reference:
Why parents withdrew our application?
Our applications are innovative and novel design.
Aplikace are for kids with fun and games, children learnsomethingnew.
Improve their motor skills and practice logical thinking.
Children train memory: do not play shooters, but form.

Unique and novel design Bimbuli characters from the planet?
From the world of our children is disappearing qualityoriginalCzech works. Where are the times nice and instructivestories?Where is the Mole, Rumcajs, Maxipes Fik, Křemílek andVochomůrka?Replace them with computer games from abroad, often fullofaggression and vulgarisms.

We offer for your children purely Czech children’s art with auniquestory cheapskate Bimbuli from the planet, which is based onthe lifestory of graphic novels Angels. Her match for survivalfate changedin the ability to design beautiful things for childrenand teachchildren’s creativity and solidarity. Projekt cheapskatehelps suchchildren in hospitals.

Do you know why the project called “cheapskate”?
“Cheapskate I then called my stuffed animals … neckswerestretched out of shape as more and peered mommy anddaddy:o)”
I understand why they appoint cheapskate cheapskate? : O) Ofcourse,that “there are no cheapskate cheapskate”
On the contrary!! Just look around! Of all the forces trying tohelplong-term hospitalized children.

App Information of Planeta Bimbuli

App Name Planeta Bimbuli
Package Name air.BimbuliPlaneta
Version 1.0.0
Rating
Size
Requirement Android 2.2 and up
Updated 2013-02-26
Installs 100 - 500

Tags: , , , ,