AmazingBaby Polski by Enfamil® APK Download Version 1.0.7

AmazingBaby Polski by Enfamil® APK Download Version 1.0.7

Description of AmazingBaby Polski by Enfamil®

Aplikacja AmazingBaby app zawiera propozycjećwiczeń dla czterech różnych części dnia — od zabawy do wyciszenia.Wszystkie te ćwiczenia zostały opracowane z myślą o wspomaganiurozwoju dziecka w pierwszym roku życia w celu osiągania kamienimilowych w zakresie umiejętności motorycznych, poznawczych,komunikacyjnych i społecznych.

Aplikacja AmazingBaby jest pełna fajnych pomysłów, które pomogąCi we wspieraniu rozwoju Twojego dziecka w pierwszym roku jegożycia. Opowiemy Ci, jak wykonać każde ćwiczenie, opiszemy potrzebnezabawki lub rekwizyty i dokładnie pokażemy, w jaki sposób danećwiczenie pomaga Twojemu dziecku w osiąganiu ważnych kamienimilowych w rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych,komunikacyjnych i społecznych. Możesz także wysyłać swojewspomnienia — zdjęcia lub po prostu opisy reakcji swojego dziecka —do rodziny i znajomych, na Facebooku albo pocztą e-mailową.

Aplikację AmazingBaby udostępnia producent mleka modyfikowanegoEnfamil®, lider na rynku produktów do żywienia dzieci stworzonych woparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, w celu zapewnienianiemowlętom i dzieciom jak najlepszego startu w życie.

A oto niektóre z jej właściwości:
* menu z łatwą nawigacją, uporządkowane według różnych części dnia(czas zabawy, na powietrzu, pora na kąpiel, pora nawyciszenie)
* aż 17 pomysłów na ćwiczenia – wesołe i korzystne dla rozwojuTwojego dziecka
* opisy informujące, w jaki sposób każde ćwiczenie pomaga Twojemudziecku i jakie umiejętności są doskonalone
* możliwość robienia zdjęć podczas zabawy oraz wysyłania ichrodzinie i znajomym
* wykres „wspomnień“, uporządkowany według dat, na którym możeszzobaczyć wszystkie wykonane ćwiczenia, osiągnięte kamienie milowe iutworzone wspomnienia

Aplikacja AmazingBaby appcontains proposals exercises for four different parts of the day -from the fun to the end. All of these exercises are designed toassist the development of the child in the first year of life inorder to achieve the milestones in motor skills, cognitive, socialand communication.

Aplikacja AmazingBaby is full of cool ideas that will help youin supporting your child’s development in the first year of hislife. We will tell you how to do each exercise, opiszemy potrzebnetoys or props and show exactly how the data exercise helps yourchild in achieving important milestones in the development of motorskills, cognitive, and social communication. You can also send yourmemories – photos, or just descriptions of their child’s reaction -to family and friends on Facebook or via e-mail.

Aplikację AmazingBaby milk producer provides a modified Enfamil®, the leader in children’s nutrition products developed based onthe latest scientific developments in order to ensure that infantsand children the best start in life.

Here are some of its features:
* Easy menu navigation, ordered by different parts of the day (afun time on the air, it’s time for a bath, it’s time to winddown)
* Up to 17 ideas for exercises – fun and beneficial for yourchild’s development
* Descriptions of how each exercise helps your child and whatskills are improved
* Ability to take pictures while having fun and sending them tofriends and family
* Graph “memories”, ordered by date, where you can see all theexercises performed, milestones achieved and created memories

App Information of AmazingBaby Polski by Enfamil®

App Name AmazingBaby Polski by Enfamil®
Package Name air.app.com.enfamil.amazingbaby.polski
Version 1.0.7
Rating 3.0 ( 168 )
Size
Requirement Android 2.3 and up
Updated 2016-05-19
Installs 10,000 - 50,000

Tags: , , , ,

AmazingBaby Espana de Enfalac® APK Free Download Version 1.0.4

AmazingBaby Espana de Enfalac® 1.0.4

Version 1.0.4

Developer Egotribe Creative Media

Uploaded February 05, 2018 08:17

Filesize

TellApp APK Free Download Version 1.0.0

TellApp 1.0.0

Version 1.0.0

Developer Egotribe Creative Media

Uploaded February 01, 2018 18:33

Filesize