Bevægelse hele livet APK Free Download Version 2.1

Bevægelse hele livet APK Free Download Version 2.1

Description of Bevægelse hele livet

De fleste ved, at fysisk aktivitet bidragertilat bevare funktionsevnen, et godt helbred og forlængetlevealder.Men hvad måske ikke alle ved er, at man også kan bådeforebygge ogbehandle en række såkaldte livsstilssygdomme, fxdiabetes,hjertekarsygdomme og flere kræftsygdomme ved at værefysisk aktiv.Fysisk aktivitet bidrager således til at skabe debedste rammer foren aktiv og selvhjulpen tilværelse somældre.

Mange, der i dag dyrker motion under en eller anden form,harimidlertid kun en generel viden om, at det er sundt at værefysiskaktiv. De færreste ved således, hvilke former for træning,der eregnet til at forebygge eller bedre konkrete sygdomme ellerdenfysiske funktionsevne, og hvilken træningsintensitet ogvarighedder skal til for at opnå effekt.
Det er baggrunden for, at ÆldreForum har udvikletdetteøvelsesprogram, der bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalingeromfysisk aktivitet for ældre. Programmet indeholder inspirationtilat sammensætte et program, der passer til netop dig og dinhverdag– fx øvelser der kan udføres hjemme og i det fri – ogsamtidigforslag til hvordan du kan teste, om du fx har forbedretdinkondition eller bevægelighed.Most people knowthatphysical activity helps to maintain functional ability, goodhealthand extended life expectancy. But what perhaps not everyoneknowsis that you can both prevent and treat a variety ofso-calledlifestyle diseases such as diabetes, heart disease andseveraltypes of cancer by being physically active. Physicalactivity thushelping to create the best conditions for an activeand independentliving older.

Many who today are exercising in one form or another, has onlyageneral knowledge that it is healthy to be physically active.Notmany people know so what kinds of workouts that are suitabletoprevent or ameliorate specific disease or physical disability,andthe exercise intensity and duration required toachievepower.
This is the reason why the Age Forum has developed thisexerciseprogram, based on public health recommendations forphysicalactivity for older people. The program provides inspirationto puttogether a program that suits you and your everyday life -such asexercises that can be performed at home and in the open -and alsosuggestions on how to test if for example, you haveimproved yourfitness or movement.

App Information of Bevægelse hele livet

App Name Bevægelse hele livet
Package Name aeldreforum.bevaegelse
Version 2.1
Rating 1.0 ( 1 )
Size 316.6 MB
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2017-03-06
Installs 100 - 500
Developer

Tags: , , , ,